ZŠ a MŠ Dolany 

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Autor: <kuhel(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 28. 05. 2021Základní škola a mateřská škola Dolany, okres Klatovy, příspěvková organizace

Dolany 34, 339 01 Klatovy, IČO : 60610450, tel.: 376 312 090

 

Č. j.: MŠ/124/21

Datum: 27. 5. 2021

 

ROZHODNUTÍ

 o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Dolany, okres Klatovy, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

v mateřské škole Dolany od školního roku 2021/2022

u dětí s těmito evidenčními čísly:

 

1/21,  2/21,  3/21, 4/21, 5/21, 6/21, 8/21, 9/21, 10/21, 11/21

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Dolany, okres Klatovy a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje.

 

Datum zveřejnění rozhodnutí: 28. 5. 2021

 

                                                                  Mgr. Jaroslava Hodková

                                                                        ředitelka školy