administrator , 30.08.2021

dle pokynů MŠMT a aktuálně platných mimořádných opatření:

 

 • Školní rok 2021/22 začíná 1. 9. 2021. Vzhledem k epidemiologické situaci proběhne screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě. První test se provede 1. září, první ročník 2. září, dále se bude testovat v termínech 6. a 9. září 2021.
 • Pro testování budeme používat antigenní testy pro samoodběr.
 •  Testování nepodstupují žáci, kteří splňují podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného na odběrovém místě.
 • Žák, který se nezúčastní testování, se může účastnit prezenční výuky, ale za podmínek nastavených MŠMT (ochrana dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole).  Ostatní žáci, zaměstnanci i třetí osoby, budou ochranu úst nosit ve společných prostorách, ve třídách ji nosit nemusí.
 • V případě testování žáků 1. - 3. ročníků 1. stupně ZŠ doporučujeme asistenci při provádění testu třetí osobou. Třetí osobou se rozumí zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasí.
 • Testování s rodiči v tělocvičně: 1. – 3. ročník od 7.00 do 7.45 hodin

Pro vstup do budovy používejte zadní vchod.

Žáci 4. a 5. ročníku se budou testovat ve třídě pod dohledem zaměstnanců školy.

 • Podle možností bude minimalizováno setkávání žáků jednotlivých tříd.
 • Umožněn provoz ŠD, ŠJ.
 • Zákaz vstupu osob do budovy s příznaky infekčního onemocnění.
 • Zvýšená hygienická opatření: mytí rukou, dezinfekce při vstupu do budovy, ve tř., před ŠJ, jednorázové kapesníky a ručníky, zvýšený úklid, pravidelné větrání.
 • Informace bude škola podávat obvyklým způsobem: www.skoladolany.cz,  prostřednictvím ŽK, e-mailem školy, telefonicky, prostřednictvím třídních učitelek.
 • Omezení  vstupu třetích osob do škol, platí i pro rodiče, proto potřebné záležitosti vyřizujte přednostně elektronicky nebo telefonicky, neodkladnou osobní návštěvu školy směřujte na dobu mimo vyučování nebo po domluvě s tř. uč.
 • Jakoukoli nepřítomnost dítěte omlouvejte bezprostředně, infekční onemocnění hlaste ihned.
 • Podrobnosti k testování ve školách zde: https://testovani.edu.cz/.

 

V Dolanech 25. 8. 2021                   Mgr. Jaroslava Hodková