Informace pro žáky, rodiče a zaměstnance k provozu od 12. 4. 2021

Napsal uživatel admin dne Pá, 09.04.2021

dle pokynů MŠMT a aktuálně platných mimořádných opatření:

 • Prezenční výuka povolena pro 1.- 5. roč. (málotřídní škola), podmínkou účasti na prezenční výuce je samotestování všech žáků a zaměstnanců v pondělí a ve čtvrtek pomocí neinvazivních antigenních testů, v ostatních případech první den docházky do školy. Testovat se nemusí osoby:
 • které onemocnění COVID-19 prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od 1. pozitivního testu PCR (doloží lékařským potvrzením)
 • které mají nejméně 14 dní ukončené očkování (doloží certifikátem)
 • které doloží potvrzením negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 • Žák, který se nezúčastní testování, se nemůže účastnit prezenční výuky. Škola nemá povinnost zajistit tomuto žákovi distanční způsob vzdělávání.
 • V případě testování žáků 1. - 3. ročníků 1. stupně ZŠ doporučujeme asistenci při provádění testu třetí osobou. Třetí osobou se rozumí zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasí.
 • Testování s rodiči v tělocvičně: 1. – 2. ročník od 7.00 do 7.30 hodin

     3. ročník v 8.00 hodin

 Pro vstup do budovy používejte zadní vchod.

Žáci 4. a 5. ročníku se budou testovat ve třídě pod dohledem zaměstnanců školy.

 • Umožněn provoz ŠD, ŠJ.
 • Podle možností bude minimalizováno setkávání žáků jednotlivých tříd (rozestupy, příchod, odchod, organizace přestávek, stravování, ŠD, přesuny v budově apod.).
 • Žáci mají povinnost nosit celodenně kromě stravování zdravotnickou roušku nebo respirátor, zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátor FFP2 po celou dobu pobytu ve škole kromě stravování.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání, je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
 • Zákaz vstupu osob do budovy s příznaky infekčního onemocnění.
 • Zvýšená hygienická opatření: mytí rukou, dezinfekce při vstupu do budovy, ve tř., před ŠJ, jednorázové ručníky a kapesníky, zvýšený úklid, pravidelné větrání.
 • Informace bude škola podávat obvyklým způsobem: www.skoladolany.cz,  prostřednictvím ŽK, e mailem školy, telefonicky, prostřednictvím třídních učitelek.
 • Zákaz vstupu třetích osob do škol platí i pro rodiče, proto potřebné záležitosti vyřizujte přednostně elektronicky nebo telefonicky, neodkladnou osobní návštěvu školy směřujte na dobu mimo vyučování nebo po domluvě s tř. uč.
 • Jakoukoli nepřítomnost dítěte omlouvejte bezprostředně, infekční onemocnění hlaste ihned.
 • Podrobnosti k testování ve školách zde: https://testovani.edu.cz/.

(Doporučujeme instruktážní video - LEPU testy)

 

V Dolanech 8. 4. 2021                                 Mgr. Jaroslava Hodková