admin , 12.05.2020

(vypracováno pro rodiče podle doporučení MŠMT, celý materiál na www.msmt.cz)

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy – děti a doprovod

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška)
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

V prostorách mateřské školy

 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte) – rodiče nevcházejí do umýváren a tříd
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem – děti samostatně bez rodičů (kontrola pedagogy)

Při podezření na možné příznaky COVID – 19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID -19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID -19, je nutné jej umístit do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte

Rámcová pravidla pro zajištění školního stravování v zařízení školního stravování

 • Školní stravování – v běžné podobě

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze
 4. Porucha imunitního systému, např.
 1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)
 2. při protinádorové léčbě
 3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně
 1. Těžká obezita (BMI nad 40kg/m2)
 2. Farmakologicky léčený diabetes mellitus
 3. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)
 4. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení, které je možné podepsat před vstupem do školy (formulář je možné stáhnout na www.skoladolany.cz nebo ho rodiče obdrží v MŠ):

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn!