administrator , 23.05.2022

Základní škola a mateřská škola Dolany, okres Klatovy, příspěvková organizace

Dolany 34, 339 01 Klatovy, IČO: 60610450, tel.: 376 312 090

 

Č. j.: MŠ/129/22

Datum: 20. 5. 2022

 

                                                                         ROZHODNUTÍ

                            o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Dolany, okres Klatovy, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

v mateřské škole Dolany od školního roku 2022/2023

u dětí s těmito evidenčními čísly:

 

1/22,  2/22,  3/22, 4/22, 5/22, 6/22, 7/22, 8/22, 9/22, 10/22, 11/22

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Dolany, okres Klatovy a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje.

 

Datum zveřejnění rozhodnutí: 23. 5. 2022

 

                                               Mgr. Jaroslava Hodková

                                                       ředitelka školy