administrator , 20.04.2023

Základní škola a mateřská škola Dolany, okres Klatovy, příspěvková organizace

               Dolany 34, 339 01 Klatovy, IČO: 60610450, tel.: 376 312 090

 

Č. j.: ZŠ/48/23

Datum: 19. 4. 2023

 

                                                                 ROZHODNUTÍ

 

                      o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Dolany, okres Klatovy, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

 

                 vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

                          v základní škole Dolany od školního roku 2023/2024

                                                u dětí s těmito evidenčními čísly:

                                                  1/23, 3/23,  5/23,  6/23, 7/23, 8/23, 9/23

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Dolany, okres Klatovy a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje.

Datum zveřejnění rozhodnutí: 20. 4. 2023

 

                                                                                                          Mgr. Jaroslava Hodková

                                                                                                                  ředitelka školy