admin , 28.08.2020

Škola zahájí provoz dne 1. 9. 2020. Nejsou stanovena žádná plošná omezení počtu žáků ve třídách.

Žáci se budou vzdělávat dle rozvrhů hodin. Také provoz školní družiny je bez omezení, na škole budou pracovat 2 oddělení ŠD.

Školní stravování se bude poskytovat pro všechny žáky.

 

Velký důraz budeme klást na zvýšenou hygienu a desinfekci.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZ.

 

Abychom minimalizovali nebezpečí nákazy,

  •  žádáme rodiče, aby nevstupovali do budovy školy.  V případě potřeby je vhodné využít telefonní nebo mailovou komunikaci.
  • Zaměstnanci, zákonní zástupci, žáci a děti s příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) nemohou vstoupit do budovy školy. Vyskytnou-li se u žáka příznaky nemoci v průběhu vyučování, žák/dítě bude izolováno, nasadí si roušku a zákonný zástupce bude okamžitě informován a bezodkladně si žáka vyzvedne. Rodič telefonicky kontaktuje dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
  • Dítěti/žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma a kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje lékař.
  • Všichni žáci budou mít s sebou roušku.

 

Rodiče žáků 1. ročníku mohou své děti dne 1. 9. doprovodit do třídy. Účast je podmíněna použitím roušky.

 

V Dolanech 24. 8. 2020                        Mgr. Jaroslava Hodková, řed. školy