administrator , 22.09.2021

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/21

(základní škola)

 

 

 1. Charakteristika školy

1.1. Základní škola a mateřská škola Dolany, okres Klatovy, příspěvková organizace

Dolany 34, 339 01 Klatovy

Telefonní spojení: 376 312 090, MŠ 376 316 540                                                      

IZO 650 045 734                      

IČO  60610450   

www: skoladolany.cz

      e-mail: skola@skoladolany.cz

      ředitelka školy: Mgr. Jaroslava Hodková

 

     1.2. Zřizovatel:      Obec Dolany, Dolany 188, 339 01 Klatovy

     1.3. Poslední zařazení do rejstříku  škol (Rozhodnutí č. j. 8710/2007-21 ze dne 16. 5.2017.

     1.4. Seznam pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku)

 

Počty žáků k 30. 6. 2021

 

Adresa

Počet tříd

Počet žáků

Hlavní budova, ředitelství

ZŠ Dolany 34, 339 01 Klatovy

2

36

 

ŠD Dolany 34, 339 01 Klatovy

2

27

Odloučené pracoviště

MŠ Dolany 1, 339 01 Klatovy

1

26

                                       

ŠJ Dolany 1, 339 01 Klatovy

 

60

 

 

1.5. Vzdělávací program školy

 

Název vzdělávacího programu

Č. j.

V ročníku

ŠVP pro ZV „Učíme se pro život“

ZŠ/110/07

      1. - 5. roč.

 

                                                                                                         

1.6. Součásti školy

 

Název součásti

Kapacita

Počet žáků

Počet tříd, oddělení

Počet přepočtených pedagogických pracovníků

19/20

20/21

19/20

20/21

19/20

20/21

35

35

25

25

1

1

2

60

60

41

36

3

2

               3,1818

ŠD

45

45

36

31

2

2

     1,5407

 

 

Název součásti

Kapacita

 

Počet stravovaných

Počet přepočtených pracovníků

dětí, žáků

zaměstnanců

cizích

ŠJ

110

61

11

0

1,9

Doplňkovou činnost nemáme.

1.7. Typ školy – neúplná, spojené ročníky

 

spojené ročníky v jedné třídě: I. třída (1. a 2. r.), II. třída (3.,  4. a 5. r.)                

1.8. Spádový obvod školy 

 

- Andělice, Balkovy, Dolany, Malechov, Řakom, Sekrýt, Svrčovec, Výrov                                                                                                                            

 

1.9. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Vady

Počet žáků

Mentálně postižení

                        0

Sluchově postižení

0

Zrakově postižení

0

S vadami řeči

0

Tělesně postižení

0

S více vadami

0

S vývojovou  poruchou učení a chování

                                    0

Celkem

                                    0

 

1.10. Materiálně technické zajištění školy

 

Škola má 3 učebny, které jsou světlé, prostorné a pěkně vybavené.

Školní družina nemá samostatnou učebnu, činnost ŠD v odpoledních hodinách probíhá v učebnách ZŠ a v herně, která je součástí budovy. V letošním roce jsme hernu využívali k testování žáků 1. a 2. tříd, žáky doprovázeli rodiče a s testováním pomáhali.

Škola je dobře materiálně a technicky vybavena. Ve všech učebnách se využívají interaktivní tabule, všechny učebny mají nastavitelný školní nábytek.

Škola má 15 žákovských počítačů, které jsou připojené k internetu. V první třídě je 5 žákovských počítačů. Do třetí třídy jsme nakoupili deset nových žákovských počítačů. Všichni pedagogové mají k dispozici notebooky.

Zakoupili jsme nové notebooky, dva učitelské a 6 žákovských. Žákovské jsme půjčovali na on-line výuku. O notebooky byl ze strany rodičů velký zájem.

 

 

1.11. Rada školy

 

Ve škole je tříčlenná rada školy.

Jeden zástupce OÚ, jeden zástupce školy a jeden zástupce zákonných zástupců.

 

Ve školním roce 2020/21 se školská rada projednala potřebné dokumenty dne 9. 9 2020.

Na podzim skončilo volební období ŠR, ale z důvodu nouzového stavu se volby neuskutečnily. Volby proběhly až na jaře, poslední volební den byl 17. 5. 2021.

Školská rada bude pracovat ve stejném složení:

Ing. Jitka Lukášová, Mgr. Karolína Kalounerová, Mgr. Jaroslava Sedláčková.

 

Příští setkání ŠR se uskuteční v září 2021.

 

 

 

            

2. Údaje o pracovnících školy

 

2.1. Přehled o zaměstnancích školy

 

Počet všech pracovníků *

Počet pedagogických pracovníků *

ZŠ+ŠD 20/21

MŠ 20/21

ZŠ+ ŠD 20/21

MŠ 20/21

6/5,4725

4/2,5

5/4,7225

2/2

 

* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav

 

 

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2020/2021

 

Součást PO

Počet pedagogických pracovníků se vzděláním – přepočtený stav dle 2.1.

SpŠ

SŠ jiné

Konzervatoř

VOŠ

VŠ-Bc.

VŠ-PF

VŠ jiné + DPS *

VŠ jiné bez DPS *

1

 

 

 

1

 

 

 

0,1818

 

 

 

 

3

 

 

ŠD

0,88

 

 

0,6607

 

 

 

 

* DPS = doplňkové pedagogické studium

20

Počet pedagogických pracovníků

 

Průměrná délka pedagogické praxe

ZŠ                3,1818

30  

ŠD                1,5407

24 

MŠ               2,0

18

                                                          

2.2.  Personální změny

 

Počet učitelů, kteří nastoupili na školu

0

- z toho absolventů PF, VŠ (u ŠD absolventů SPgŠ)

0

Počet učitelů, kteří odešli ze školy

0

- z toho na jinou školu

0

- z toho mimo školství

0

Počet pracovníků v důchodovém věku

0

 

 

2.3.  Výuka vedená odborně způsobilým učitelem  

 

Odborná kvalifikace

%

V kterých předmětech

Počet vyučovacích hodin celkem za týden

56

94

 

z toho neaprob. hodin

    4

6

 Vv, Tv

 

 

2.4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, ŠD, MŠ

Vzhledem k epidemiologické situaci neprobíhala klasická školení. Školení probíhala on-line, také setkání s KÚ Plzeňského kraje probíhala přes aplikaci Teams.

Využívali jsme nabídek Úhlava- školení pro zaměstnance ZŠ a MŠ.

On-line seminář Novely právních předpisů ve školství od 1. 1. 2021 – Mgr. Pavel Zeman.

Seminář Jak učit cizí jazyk žáky s poruchami učení – AJ.

 

 

 1. Přijímací řízení a další zařazení absolventů školy

 

3.1. Zápis žáků do 1. třídy

 

Počet dětí u zápisu

Počet odkladů

Očekávaný počet dětí

Očekávaný počet tříd

navržen

skutečnost

5

1

1

4

1

 

3.2. Analýza úspěšnosti absolventů školy při přechodu na vyšší typ školy

 

Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia

1

Počet žáků přijatých na víceletá gymnázia

1

 

 1. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

 

4.1. Prospěch žáků 

 

Počet žáků celkem

Prospělo s vyznamenáním

 

Prospělo

Neprospělo

Opravné zkoušky

Hodnoceno slovně

36

 

30

6

0

 

0

 

0

 

 

 

4.2. Chování žáků

 

Škola má vypracovaný „Minimální preventivní program“, žáci jsou s možnými riziky seznamováni přiměřeně k věku. Po celý školní rok se neobjevily závažnější výchovné problémy.

 

Snížený stupeň z chování:                                         Počet žáků:

- z toho 2. stupeň

0

- z toho 3. stupeň

0

 

 

4.3. Docházka žáků

 

Zameškané hodiny celkem

1 573

- z toho neomluvené

0

4.4. Přehled volitelných a nepovinných předmětů

 

 – nemáme na škole volitelné a nepovinné předměty  

 

4.5.  Plnění Programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Škola má vypracovaný environmentální program, vedeme žáky k ochraně přírody

- prolíná všemi předměty, pěstujeme u žáků kladný vztah k přírodě a její ochraně.

Vzhledem k epidemiologické situaci se neuskutečnily žádné akce, exkurze, výlety. Žáci se účastnili vycházek do okolí.

                 

 1. Nadstandardní aktivity

 

5.1. Zájmová činnost organizovaná školou:

V letošním roce nebyly žádné kroužky.

 

5.2. Účast v soutěžích  

Soutěže z důvodu epidemie koronaviru neproběhly.

 

5.3. Výchovné a vzdělávací aktivity

V letošním roce se neuskutečnila celá řada naplánovaných aktivit z důvodu uzavření škol MZČR.

 

Kultura

 • p. Marek – historie – beseda ve škole s ukázkami historických zbraní
 • p. Trávníček – diskotéka
 • p. Braunová – spisovatelka- beseda s žáky ve škole

 

Výlety a exkurze

 • Výlet s p. Markem pro žáky 5. ročníku
 • Turistický výlet do okolí – 1. – 4. ročník

Sport

 • Turistické vycházky do okolí Dolan

 

Environmentální výchova - ( prolíná všemi předměty)

 • Třídění odpadu
 • Vycházky do okolí, úklid v okolí školy

 

Další akce

 • Zapojení do projektu EU  OVOCE DO ŠKOL
 • Zapojení do projektu EU ŠKOLNÍ MLÉKO

 

 

5.4. Spolupráce s ostatními subjekty 2020/2021:

 

Spolupracovali jsme dle možností s místní knihovnou. Spolupráce byla značně omezena z důvodu „koronavirové“ situace.

Nedošlo ani na setkání předškoláků ve škole, které vždycky uskutečňujeme v měsíci červnu.

 

6. Vyhodnocení Preventivního programu a prevence sociálně patologických jevů

 

Máme vypracovaný ,, Krizový plán“ a „Preventivní  program“, který se nám dařilo plnit. Po celý školní rok nebyly žádné závažné problémy v chování žáků, např. šikana, drogy….

Hodnocení „Minimálního preventivního programu, viz příloha č. 2.

 

7. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI

Ve školním roce 2020/ 2021 proběhla kontrola ČŠI velice netradičně, on-line přes aplikaci Teams. Hospitace se uskutečnila v 1. ročníku – ČJ, ve 2. ročníku – ČJ, v 5. ročníku – M.

Cílem kontroly bylo zmapování připojení žáků v distanční výuce.

 

8. Výkon státní správy

 

8.1. Rozhodnutí ředitele školy

Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu)

Počet

Počet odvolání

Odklad povinné školní docházky

1

0

Dodatečný odklad povinné školní docházky

0

0

Přijetí a nepřijetí dětí do MŠ

Přijetí žáků do ZŠ 

10

4

0

0

 

Počet osvobozených žáků: 0

Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky: 0

Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy: 0

 

8.2. Počet žáků osvobozených z výuky:

 

Předmět

Počet žáků

0

0

 

8.3. Počet evidovaných stížností

 

Celkový počet evidovaných stížností

0

- z toho oprávněných

---

- z toho částečně oprávněných

---

- z toho neoprávněných

---

- z toho postoupených jinému orgánu

---

 

 

8.4. Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2020/21  

a) počet podaných žádostí o informace   - nebyla podaná žádná žádost

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 0

d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů-  0

 

9. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů a dotací

Projekt EU „OVOCE DO ŠKOL“

Projekt „ŠKOLNÍ MLÉKO“

 

10. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnanců a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.

Nemáme odborovou organizaci.

11. Výchovné poradenství

Funkci výchovného poradce vykonává ředitelka školy. Důraz klademe na spolupráci mezi pedagogy a na spolupráci s rodiči.

Vznikne-li nějaký problém, hned jej řešíme.

Setkání výchovných poradců v PPP v Klatovech se neuskutečnilo.

Z důvodu uzavření škol jsme se neúčastnili žádného preventivního programu.

 

12. Analýza školního roku                   

Ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo školu celkem 36 žáků, z toho 15 chlapců.

Rozdělení tříd:

II (1 .a 2. r ) - 4 + 7 žáků

III. ( 3., 4. -5. r.) – 6 + 11 + 8  žáků

 

Oblast výchovy a vzdělávání

Tento rok byl opět zcela odlišný od předcházejících let. Z důvodu epidemie koronaviru opět došlo, dvakrát během školního roku, k uzavření všech škol.

Distanční výuka probíhala on-line přes aplikaci Teams a jednou týdně jsme připravili pro žáky pracovní listy a úkoly, které si rodiče vyzvedávali. Všichni žáci, kromě jedné žákyně, se pravidelně připojovali. Výuku on-line zvládali žáci podle svých možností a přiměřeně věku. Pro malé děti je samozřejmě velice těžké pracovat on-line, ale velkou pochvalu zaslouží rodiče, kteří se s dětmi účastnili výuky a pomáhali jim.

I přes tuto nezvyklou situaci jsme měli v oblasti chování i prospěchu velmi pěkné výsledky.  Celkové klima školy bylo velice pozitivní.

Po návratu žáků do školy jsme zopakovali veškeré učivo. ŠVP byl splněn.

Ve školním roce 2020/21 jsme neměli žádný školní úraz.

 

13. Základní údaje o hospodaření školy

 

Viz příloha č. 1

 

Závěr

Ve školním roce  2020/2021 nedošlo k žádným výchovným přestupkům.

Všichni žáci byli klasifikováni z chování výborně.

Celkové klima školy bylo velmi dobré.

 

Všichni žáci prospěli, z celkového počtu 36 prospělo 30 žáků s vyznamenáním.

Hodnotili jsme známkováním, které vycházelo především z 1. pololetí.

 

Všichni žáci postupují do dalšího ročníku, žáci splnili výstupy ŠVP.

 

I v dalších letech se zaměříme na vztahy mezi žáky, mezi pedagogy a na vzájemné vztahy mezi žáky a pedagogy. Rádi bychom si udrželi náš výchovný i vyučovací standard.

Chceme připravovat žáky na budoucí život, vést je k pracovitosti, samostatnosti a zvyšovat u nich sebevědomí a hlavně zájem o nové poznatky.

 

Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 27. 8. 2021.

 

 

                                                                                                        

 V Dolanech 12. 7. 2021                                           Mgr. Jaroslava Hodková, ředitelka školy